GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.

1 039

-2,62%

do roku 20194 411

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

99

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

193

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na terenie Miasta Stalowa Wola stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Miasta. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Miasta, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Miasta Stalowa Wola są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa niewielkiemu pogorszeniu i wyniosła 1.039,15 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.067,16.PROMOCJA GOSPODARCZAstrategia promocji gospodarczej miasta stalowej woli

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli przystąpił do wypracowania Strategii Promocji Gospodarczej Miasta Stalowej Woli. W ramach I etapu przygotowano dokumentację analityczną konieczną do wykonania Strategii Promocji Gospodarczej Miasta Stalowej Woli. Analizie poddano istniejącą dokumentację oraz wykonane dotychczasowe działania w tym zakresie. Ponadto, poprzez szczegółową analizę już istniejących materiałów promocyjnych oraz prowadzonych kampanii promocyjnych zdefiniowano słabe i mocne strony dotychczasowej promocji gospodarczej Miasta. Komplet wykonanych prac zawierał także wnioski z badania decydentów przedstawicieli ważnych inwestorów działających w Stalowej Woli oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Wykonawca – firma CITYBELL CONSULTING przedstawił szczegółowy raport z wykonanych prac wraz ze szczegółowymi wnioskami, które zostały zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym w obecności Prezydenta Miasta Lucjusza Nadbereżnego oraz pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Drugi etap prac nad Strategią przewidziany jest na II kwartał 2021 roku.


Publikacje, kierowane do inwestorów, zawierają informacje o bogatych zasobach Stalowej Woli i jej potencjale. Pomagają poznać Miasto, zarówno od strony infrastruktury, przemysłu, ale także pokazują miejsca, w których toczy się codzienne życie jego mieszkańców. Z opracowaniem Stalowa Wola. Miasto przyszłości w polskiej wersji językowej można zapoznać się tutaj.


informator gospodarczy

Informator gospodarczy to cyklicznie ukazujący się informator przedstawiający gospodarczą i przemysłową stronę Miasta. Informuje m.in. o dynamicznie rozwijających się firmach w mieście świadczących o przedsiębiorczości i innowacyjności jego mieszkańców, możliwościach wsparcia dla inwestorów oraz strategicznych inwestycjach miasta tworzących odpowiedni klimat dla przedsiębiorców i inwestorów. W roku 2020 z powodu sytuacji epidemicznej w kraju ukazał się tylko 1 numer informatora.

śniadania biznesowe

Śniadania Biznesowe to cykliczne spotkania dedykowane przedsiębiorcom działającym na terenie Stalowej Woli. Ich ideą jest integracja środowiska biznesowego, ale przede wszystkim przekazywanie najistotniejszej wiedzy i informacji będących w obszarze zainteresowania podmiotów gospodarczych. Inicjatorem i organizatorem Śniadań Biznesowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli. Partnerem Śniadania Biznesowego może zostać każda firma lub instytucja, która może wnieść pomoc merytoryczną lub organizacyjną. Dotychczasowe edycje Śniadań Biznesowych dowodzą, o dużym zainteresowaniu środowiska przedsiębiorców tego typu wydarzeniem. Podczas spotkań goście mogą liczyć na indywidualne konsultacje i porady specjalistów, dochodzi do szeregu kuluarowych spotkań i rozmów, dzięki czemu nawiązywane są lub umacniane istniejących już relacje biznesowe. Każdorazowo spotkania poprzedzane są śniadaniem. W 2020 r. miały miejsce dwie edycje Śniadania Biznesowego:

  • 18 lutego 2020 r. – spotkanie poświęcone szansie na pozyskanie 40 milionów złotych z Funduszy Norweskich na rozwój lokalny w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Aby tę szansę wykorzystać potrzebny był m.in. dialog z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy mogli wskazywać konkretne rozwiązania infrastrukturalne, plany rozwoju Miasta i swoje potrzeby. Temat ten przybliżył prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wraz z ekspertami Związku Miast Polskich przydzielonymi naszemu miastu przez organizatora konkursu.

  • 29 września 2020 r. – spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone gospodarce Miasta Stalowej Woli, społecznej odpowiedzialności w biznesie w czasach pandemii, zwolnieniom z podatku CIT/PIT dla firm oraz funduszom norweskim, które są szansą na rozwój Miasta.
Stalowa wola dla biznesuNa dzień 31 grudnia 2020 roku w zarządzanych przez Stalowowolską Strefę Gospodarczą MZK budynkach prowadziło swoją działalność 89 firm zatrudniających łącznie ok. 320 osób. W Biurowcu Mostostal siedzibę ma 57 firm, w tym 30 mikro, 11 małych, 5 średnich oraz 11 dużych. W 2020 roku przybyło 5 nowych firm do biurowca. W Kuźni Przedsiębiorczości siedzibę ma 10 firm, w tym 5 nowych. W Inkubatorze Technologicznym znajduje się 25 firm, w tym 2 nowe. Warto też wspomnieć o usłudze Wirtualnego Biura, z której korzystają 34 firmy, w tym 22 startupy z trzeciej i czwartej rundy inkubacji Unicorn Hub.

Na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Stalowej Woli w ramach Pakietu Wsparcia dla Gospodarki Stalowej Woli przedsiębiorcy, działający na terenie Miasta mogli w 2020 roku starać się i składać wnioski o wsparcie w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Więcej na temat Pakietu Wsparcia dla gospodarki Stalowej Woli przedstawiono w zakładce Parasol ochronny dla firm.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w Mieście ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Mieście Stalowa Wola część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Miasta oraz zadowolenie mieszkańców. W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz "Linii elektroenergetycznej 110 kV" w Stalowej Woli.


34

Liczba MPZP

obowiązujących

2

Liczba planów

uchwalonych

2 172

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

26,32%

Powierzchnia Miasta

objęta MPZPTERENY ZIELONE180

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

133

Powierzchnia gruntów leśnych miejskich (ha)

313

Drzewa posadzone w 2020 r.

1 651

Krzewy posadzone w 2020 r.

Park w Stalowej Woli