BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

342 035 510

+1,52%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 992

+2,42%

do roku 2019


5 415,22

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

503,80

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 937,40

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Stalowa Wola w 2020 r. były wpływy z podatku od nieruchomości, które wykonano na poziomie 61,2 mln zł (17,90% wpływów do budżetu). Kolejnym najważniejszym źródłem dochodów Miasta w 2020 r. były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie 53,9 mln zł (15,78% wpływów do budżetu w 2020 r.). Kolejne trzy źródła dochodów Miasta zapewniły w 2020 r. ponad 38% wpływów budżetowych i obejmowały źródła zewnętrzne, w tym dotacje celowe oraz subwencję ogólną z budżetu państwa. Łącznie ww. pięć najważniejszych źródeł dochodów Miasta zapewniło ponad 71% wpływów do budżetu Miasta. Biorąc pod uwagę dochody własne, obok wpływów z podatku od nieruchomości, Miasto uzyskało znaczące środki z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (§049), które obejmowały głównie wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.10 głównych źródeł dochodów Miasta w 2020 r.Dochody Miasta Stalowej Woli w 2020 r.Struktura dochodów Miasta w 2020 r.Udział dotacji i środków zewnętrznych

w dochodach ogółem

7,80%

26.692.557,61

wartość nominalna wykonanych dotacji


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Miasta Stalowa Wola odgrywały uzyskane w 2020 r. środki zewnętrzne. W 2020 r. łączna wartość uzyskanych środków ze źródeł zewnętrznych wyniosła 26.692.558 zł z czego 1.482.433 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym zaś 25.210.125 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym. Dofinansowanie do zadań realizowanych przez Miasto Stalowa Wola w 2020 r. pozyskano z następujących źródeł:

 • budżet UE:

   • zadania bieżące - 1.448.438 zł;

   • zadania majątkowe - 1.929.944 zł;

 • wpłaty mieszkańców:

   • zadania bieżące - 33.995 zł;

   • zadania majątkowe - 420.000 zł;

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 22.245.616 zł (zadania majątkowe);

 • pozostałe źródła - 614.575 zł (zadania majątkowe).

Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

 • administracja publiczna - wykonane dofinansowanie wyniosło 1.184.431 zł;

 • oświata i wychowanie - wykonane dofinansowanie wyniosło 734.766 zł;

 • pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin - wykonane dofinansowanie wyniosło 747.667 zł;

 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dofinansowanie wyniosło 1.360.078 zł;

 • kultura fizyczna i sport - wykonane dofinansowanie wyniosło 420.000 zł;

 • pozostałe - wykonane dofinansowanie wyniosło 22.245.616 zł (RFIL).


Ponadto, obok wpływów, jakie Miasto Stalowa Wola otrzymało w 2020 r. ze źródeł zewnętrznych, służby Urzędu Miasta Stalowej Woli podjęły działania w celu pozyskania dofinansowania do realizacji kolejnych zadań. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz projektów (inwestycji) złożonych do dofinansowania w 2020 r. Z danych zawartych w tabeli wynika, że łączna wartość projektów, w ramach których w 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie wynosi 156,6 mln zł z czego zakładana wartość dofinansowania wynosi 117,6 mln zł (75,11%).

Wykaz projektów złożonych do dofinansowania w 2020 r.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

338 044 343

-7,83%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 853

-7,02%

do roku 2019


5 254,43

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

598,95

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

9 286 118

Wysokość nadwyżki operacyjnej


Wartość nadwyżki operacyjnej. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

4 647 447

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Miasto Stalowa Wola najwięcej środków wydatkowało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wraz z wydatkami poniesionymi w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, na realizację zadań oświatowych Miasto wydatkowało łącznie ponad 90 mln zł, co

stanowiło ponad 26% wydatków budżetowych Miasta zrealizowanych w 2020 r. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Miasta wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości JST w Polsce. Kolejnym najbardziej wydatkotwórczym obszarem działania Miasta była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, gdzie wydatki wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je łącznie na poziomie 107,3 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 21,8 mln zł, co stanowiło ponad 6% wydatków budżetowych Miasta. Znaczące środki Miasto wydatkowało również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz transportu i łączności, co wiązało się m.in. z realizowanymi przez Miasto zadaniami inwestycyjnymi.

Główne kierunki wydatków Miasta Stalowej Woli w 2020 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie miasta NA KONIEC 2020 r.

196 759 000

-0,003%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

3 405

+0,88%

do roku 2019


3 991 167

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

9 286 118

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

57,53%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

21 556

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.[Miejsce na krótki opis]

Kształt WPF Miasta Stalowej Woli wg ostatniej zmiany podjętej w 2020 r.