Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Raport o stanie Miasta Stalowa Wola w 2020 roku

Gmina Stalowa Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://stalowawola-2020.curulis.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2021.05.31

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.05.31


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

1. Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-28

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kułaga.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Stalowej Woli

 • Adres: ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola

 • E-mail: um@stalowawola.pl

 • Telefon: 156433566

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Wolności (wejście A), drugie od parkingu za budynkiem (wejście B). Dojście do drugiego wejścia możliwe jest również od ul. Wolności, chodnikiem pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta, a garażami.

Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków przeznaczony dla osób, kierujących się do wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Wejście B zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Wejście B prowadzi do windy, którą można się dostać na każdy poziom budynku. Winda dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku oraz dla osób niewidomych oraz słabowidzących posiada oznaczenia w alfabecie brajla oraz wydaje komunikaty głosowe.

Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze, po lewej stronie od schodów i windy, wejście do biura obsługi klienta znajduje się od strony holu.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (z wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 9

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Wolności (wejście A), drugie z boku budynku pomiędzy budynkami Wolności 7, a Wolności 9 (wejście B).

Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Wejście prowadzi również do windy, którą można się dostać na każdy poziom budynku.

Do wejścia B prowadzą schody.

W budynku na parterze przy wejściu A znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Skoczyńskiego 12

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Skoczyńskiego (wejście A), drugie z tyłu budynku (wejście B), dojście do wejścia B chodnikiem od strony ul. Skoczyńskiego.

Do wejścia A prowadzą schody.

Do wejścia B prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd dla wózków.

W budynku zamontowana jest winda krzesełkowa. Windą można się dostać na I piętro do sali ślubów. Winda nie zjeżdża na dół do sali toastów.

W budynku na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno od ulicy Kwiatkowskiego (wejście A), dwa pozostałe z tyłu budynku (wejście B oraz wejście C).

Do wejścia A prowadzą schody.

Do wejścia B prowadzą schody. Dojście do wejścia B możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku.

Wejście C zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Dojście do wejścia C możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku, następnie chodnikiem wzdłuż budynku w stronę Bramy Nr 3.

W budynku nie ma windy, do budynku nie prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu A znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.