INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI2 496 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,44 km

nowej sieci

wodociągowej

16 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

70,85%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

4 779 tys.

m3 odebranych ścieków przekazanych do stacji zlewnych

2,50 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

16 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

39,63%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnejODPADY KOMUNALNEBilansowanie systemu w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na kwotę 589.452,23 zł. Z podobnym problemem Miasto Stalowa Wola borykało się w 2019 r., przez co dnia 22 listopada 2019 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują stawki, tj. 13,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 26,00 zł za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Podwyżka stawek opłat nie rozwiązała jednak problemu bilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na kolejny znaczący wzrost kosztów ich zagospodarowania.


Ponadto, od stycznia 2020 roku w Gminie Stalowa Wola obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.


18 415,12

Odebrane odpady

komunalne (tony)

5 309,01

Odebrane odpady

segregowane (tony)

13 106,12

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.


21 679,71

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

3 264,58

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,32

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

22 653 410

-44,95%

do roku 2019

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. wykonano na poziomie niższym niż w 2019 r. o ponad 44%. Spadek wydatków Miasta zrealizowanych w obszarze transportu i łączności wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych w mniejszej skali niż miało to miejsce w 2019 r. W 2019 r. bowiem zakończono realizację zadania "Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy". Zadanie było realizowane w latach 2015-2019, a na koniec 2019 r. łącznie poniesione wydatki na realizacje zadania wyniosły 44.285.924,60 zł. W 2020 r. Miasto Stalowa Wola również realizowano zadania inwestycyjne w tym zakresie, a więcej na temat przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.22

Liczba linii

autobusowych

307,6

Długość linii

autobusowych (w km)

42

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

6

Liczba nowych

lamp ulicznychOtwarcie wyremontowanych dróg w Rozwadowie

Otwarcie wyremontowanych dróg w Rozwadowie2,60

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

30,40

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

3,87

Długość wyremontowanych

chodników (w km)

54

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych


255

Długość sezonu rowerowego (liczba dni)

4 025

Liczba użytkowników korzystających z roweru miejskiego w 2020 r.

28 727

Łączna liczba wypożyczeń roweru miejskiego w 2020 r.

128

Dzienna liczba wypożyczeń roweru miejskiego w 2020 r.gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

12 594 444

-25,49%

do roku 2019


524

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

50

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

22

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


23

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

26

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

16

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0,5

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

4,0

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

0,0

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)
ceny usług komunalnych

*stawki na dzień 30.06.2020 r.


2,55

Cena netto 1m3 wody dostarczonej do gospodarstw domowych dla mieszkańca

1,10

Cena biletu jednorazowego ulgowego na liniach a granicach administracyjnych Miasta

13,00

Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny od mieszkańca5,95

Cena netto 1m3 ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych

2,20

Cena biletu jednorazowego normalnego na liniach a granicach administracyjnych Miasta

26,00

Opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny od mieszkańcaW 2020 r. Stalowa Wola znalazła się na 5 miejscu wśród miast powiatowych podobnej wielkości oraz na 36 miejscu w rankingu ogólnym wśród wszystkich 336 miast powiatowych biorąc pod uwagę ceny usług komunalnych. W 2020 r. przeprowadzono badanie, na podstawie którego możliwa była ocena kosztów korzystania z usług komunalnych, które w ciągu roku przeciętnie ponosi polska rodzina. Uwzględniając przyjęte założenia dotyczące wielkości zużycia wody i ścieków, powierzchni mieszkania, liczby przejazdów pasażerskich czy przeciętnej liczby godzin parkowania w strefie, skalkulowano roczne wydatki 4-osobowej rodziny mieszkającej w mieście powiatowym jakie poniesie w 2020 r. Do analizy przyjęto stawki na dzień 30.06.2020 r. W miastach od 50 do 100 tysięcy wydatki na wodę i ścieki kształtują się na poziomie 1.552,72 zł, na odbiór odpadów komunalnych 910,25 zł, na podatek od nieruchomości 53,81 zł a na komunikację publiczną 789,26 zł. W sumie 3.306,04 zł. Z kolei mieszkańcy Stalowej Woli w 2020 r. na usługi komunalne wydali 2.610 zł. Stalowa Wola na tle całego województwa wypadła najlepiej.