Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2020 r.

34 590 487
-59,24%
do roku 2019


Główne kierunki inwestycyjne Miasta Stalowej Woli w 2020 r.


89,00% wydatków inwestycyjnych Miasta Stalowa Wola w 2020 r. skumulowane zostało w 4 obszarach: kultura fizyczna, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz oświata i wychowanie. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez Miasto w 2020 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 r.

inwestycje w sport


Koszt: 11.787.407,48 zł


W zakresie kultury fizycznej w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • obiekty sportowe i instytucje kultury fizycznej:

   • rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - 3.856.207,38 zł;

   • rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni - 4.433.914,41 zł;

   • dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR - 54.586,07 zł;

   • wykonanie recepcji w hali tenisowej - 37.273,93 zł;

 • pozostała działalność:

   • budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli - 325.722,05 zł;

   • budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli - 1.910.965,10 zł;

   • utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - 5.158.738,54 zł.

W 2020 r. kontynuowano realizację zadania pn. "Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli". Celem projektu jest Utworzenie nowoczesnej bazy sportowej w celu promocji i popularyzacji piłki nożnej jak również rozwoju sportu i aktywności fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Ponadto celem projektu jest utworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych dla młodzieży w południowo-wschodniej części Polski do kształcenia młodzieży uzdolnionej sportowo, celem wyszkolenia w pełni ukształtowanych sportowo piłkarzy kadry narodowej. Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę płyty głównej boiska do piłki nożnej wraz z systemem podgrzewania płyty, oświetleniem i wyposażeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami UEFA i PZPN;

 • budowę zaplecza szatniowo-sportowego wraz z krytą trybuną;

 • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne;

 • budowę 2 boisk treningowych do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z niezbędną infrastrukturą;

 • zakup specjalistycznego sprzętu do treningu funkcjonalnego, personalnego, rehabilitacji i diagnostyki sportowej;

 • zakup sprzętu niezbędnego do obsługi kompleksu boisk Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.

Główna część inwestycji została zakończona. W 2020 roku został wykonany montaż hali pneumatycznej, której odbiór końcowy odbył się 23.12.2020 r.

Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, Miasto Stalowa Wola zobowiązano do zawarcia umowy lub porozumienia z polskim związkiem sportowym, który rekomendował zadanie inwestycyjne do dofinansowania (w tym przypadku jest to Polski Związek Piłki Nożnej). W dniu 27 sierpnia 2020 roku pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Stalowa Wola reprezentowaną przez Prezydenta Miasta zostało zawarte porozumienie o współpracy dotyczące wykorzystania obiektu sportowego do realizacji celów PZPN-u. Porozumienie zawiera w szczególności:

 • zasady udostępniania obiektu danemu związkowi sportowemu;

 • potwierdzenie preferencyjnych warunków odpłatności na poziomie kosztów własnych, na których dany związek będzie korzystał z obiektu;

 • szczegółowy zakres szkolenia centralnego i wzajemne zobowiązania w zakresie jego realizacji.

Całkowita wartość zadania: 54.798.651,56 zł.

Wysokość dofinansowania: 17.500.000,00 zł.


Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - zdjęcie nr 1
Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - zdjęcie nr 2
Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - zdjęcie nr 3
Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - zdjęcie nr 4
Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - zdjęcie nr 5
Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej - zdjęcie nr 6


inwestycje w drogi


Koszt: 9.867.499,27 zł


W zakresie transportu i łączności w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • lokalny transport zbiorowy:

   • projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli - 30.750 zł;

   • zakup wiat przystankowych - 13.460 zł;

 • drogi publiczne powiatowe i gminne:

   • rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli - 159.746,30 zł;

   • budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli - 3.584,70 zł;

   • przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście - 344.645,80 zł;

   • budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli - 8.572.418,96 zł;

   • przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli - 451.805,25 zł;

   • budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 - 89.368,26 zł;

   • modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych - 47.970,00 zł

   • modernizacja drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli - 73.800,00 zł;

   • przebudowa drogi gminnej nr 101001R - ul. Działkowa w Stalowej Woli - 79.950,00 zł.

W 2020 r. realizowano zadanie pn. "Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli". Podstawowym celem inwestycji jest skomunikowanie istniejącej Drogi Krajowej nr 77 z rozpoczętą realizacją budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Przedmiotowe zadanie ma istotne znaczenie dla rozwoju sieci dróg publicznych na obszarze Miasta Stalowa Wola, a tym samym przyczynia się do rozwoju spójnej funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg na obszarze województwa podkarpackiego poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii. Planowana trasa drogi łącznikowej poprowadzona będzie w nowym śladzie, głównie przez obszary nieużytków i częściowo tereny leśne, teren ten jest gęsto uzbrojony dlatego też zachodzi konieczność przebudowy sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej oraz likwidacja odcinka kanalizacji kolidujących.

Wykonawca w kwietniu 2020 r. złożył wniosek do Starosty Stalowowolskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie ZRID. W maju 2020 r. Starostwo Stalowowolskie wszczęło postępowanie administracyjne o wydanie ZRID. W lipcu 2020 r. zostało wydane pozwolenie na budowę ZRID oraz został przekazany teren budowy wykonawcy. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wycinka drzew. Roboty budowlane idą zgodnie z harmonogramem.

Całkowita wartość zadania: 8.343.835,08 zł.

Wysokość dofinansowania: 3.304.971,20 zł.


inwestycje w gospodarkę mieszkaniową


Koszt: 3.488.500,23 zł


W zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami:

   • wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli - 1.785.550,23 zł;

 • pozostała działalność:

   • Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora - 1.702.950,00 zł.

W 2020 r. realizowano zadania pn. "Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora". Na prawie 1.000 m2 powstanie powierzchnia o mobilnym charakterze, dostosowana do aktualnych potrzeb seniorów. Zamiast schodów na pierwsze piętro seniorzy wjadą dwom windami– jedna zlokalizowana od ul. Jana Pawła II, druga „od dziedzińca” przy klatce schodowej. W części lokalu powstanie duża sala widowiskowo – artystyczna. Ponadto w budynku pojawią się: kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, która w razie potrzeby będzie pełniła rolę sali bankietowej, sala kuchenna, sala prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. Ciekawym pomysłem zaproponowanym przez architektów jest możliwość stworzenia tarasu letniego, jako „zielonego dachu”. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna dla osoby odpowiedzialnej za obiekt, jak i na potrzeby stowarzyszeń. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania: 5.673.910,54 zł.


Projekt Stalowowolskiego Centrum Aktywności Seniora - zdjęcie nr 1
Projekt Stalowowolskiego Centrum Aktywności Seniora - zdjęcie nr 2
Projekt Stalowowolskiego Centrum Aktywności Seniora - zdjęcie nr 3
Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora w budowie - zdjęcie nr 1
Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora w budowie - zdjęcie nr 2
Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora w budowie - zdjęcie nr 3


inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska


Koszt: 3.030.885,98 zł


W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód:

   • budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli - 94.710,00 zł;

   • rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej II etap - 82.808,11 zł;

   • rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli - 97.033,40 zł;

   • ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli - 32.398,92 zł;

   • projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli - 29.900,00 zł;

   • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie - 71.217,00 zł;

 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

   • "Ekomiasto Stalowa Wola" - wymiana źródeł ciepła - 592.214,21 zł;

 • oświetlenie ulic, placów i dróg

   • budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należacym do miasta Stalowej Woli - 592.214,21 zł;

 • pozostała działalność:

   • przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Zwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap

   • dofinansowania w kwocie 118.775,00 zł z przeznaczeniem na:

     • montaż słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus";

     • wykonanie nowego ogrodzenia terenu ROD "Posanie";

     • wykonanie nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panela fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal";

     • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD "Hutnik I";

     • zakup traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu Działkowca ROD "Hutnik II";

     • wykonanie oraz montaż nowej bramy wjazdowej w ROD "Elektrownia";

     • zakup zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki dla ROD "Kolejarz";

   • utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" - 6.909,00 zł;

   • wymiana uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca, malowanie elewacji wewnętrznej Domu Działkowca oraz zakup kosy spalinowej (podkaszarki) dla ROD "San" - 24.346,00 zł;

   • monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli - 473.699,03 zł;

   • poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych - 504.486,71 zł;

   • przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 633.338,40 zł;

   • budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli - 55.965,00 zł;

   • zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli - 984,00 zł.

W 2020 r. rozpoczęto realizację zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych". Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Stalowa Wola oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie dwóch obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Projektem objęte zostały 2 obszary zielone na terenie Stalowej Woli o łącznej powierzchni 7,817 ha, są to: teren położony w korytarzu ekologicznym rzeki San, na jej prawym brzegu oraz teren międzyblokowy przy ul. Dmowskiego 12-19. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Teren położony wzdłuż osiedla Skarpa – w ramach zadania zaplanowano wprowadzenie nowych przestrzeni rekreacji czynnej i biernej, urozmaiconych nowymi terenami przewidzianymi dla poszczególnych grup społecznych. Zagospodarowanie terenów zieleni położonych w korytarzu ekologicznym rzeki San, na jej prawym brzegu obejmuje następujący zakres:

   • utworzenie biotopu wodnego z roślinnością,

   • utworzenie ścieżek edukacyjnych o nawierzchni mineralnej,

   • wprowadzenie wokół biotopów wodnych tablic i pulpitów informacyjnych,

   • umocnienie i zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem,

   • utworzenie strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży (widownia, tor rowerowy typu pumptrack, tor rolkarski),

   • przebudowa i uzupełnienie istniejących ciągów komunikacyjnych o nawierzchni asfaltowej,

   • wprowadzenie elementów małej architektury (ławki parkowe, ławki krajobrazowe, kosze na śmieci, pojemniki na psie odchody, stojaki na rowery).

W przetargu ogłoszonym w czerwcu 2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Park-M Poland Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz. Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2022 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2020 r.

 • Teren międzyblokowy przy ul. Dmowskiego 12-19 - w ramach realizacji tego zadania zaplanowano następujący zakres prac:

   • utworzenie strefy rekreacji dla dzieci (plac zabaw),

   • odtworzenie istniejących ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej,

   • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

Umowę z wykonawcą projektu podpisano w sierpniu 2020 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone z instytucją przyznającą dotację.

Całkowita wartość zadania: 8.266.056,94 zł.

Wysokość dofinansowania: 3.736.996,43 zł.


inwestycje w oświatę i wychowanie


Koszt: 2.697.935,02 zł


W zakresie oświaty i wychowania w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli - 233.116,23 zł;

 • modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - 2.150.926,02 zł;

 • modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli - 81.973,03 zł;

 • modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli - 171.649,74 zł;

 • modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10 - 60.270,00 zł.

W 2020 r. realizowano zadanie pn. "Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli". Zakres wykonywanych robót w ramach zadania podlegających odbiorowi obejmował wykonanie m.in.

 • robót demontażowo-rozbiórkowych;

 • nowych posadzek;

 • nowych ścian działowych;

 • wymiany stolarki drzwiowej;

 • remontu instalacji elektrycznej;

 • remontu instalacji sanitarnej, gazowej oraz wentylacyjnej

 • robót wykończeniowe;

 • robót konstrukcyjnych.

Całkowita wartość zadania: 2.350.688,70 zł.


Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zdjęcie nr 1
Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zdjęcie nr 2
Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zdjęcie nr 3
Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zdjęcie nr 4
Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zdjęcie nr 5
Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zdjęcie nr 6Stalowa Wola w gronie polskich liderów inwestycji
Ranking Liderzy Inwestycji - okładka

Stalowa Wola w 2020 r. po raz kolejny znalazła się w czołówce rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów i na topie zestawienia wykorzystania środków unijnych w kategorii miast powiatowych. Wysokie III i VII miejsca w jednych z najważniejszych podsumowań prezentujących aktywność samorządów w Polsce pokazuje ogrom włożonej pracy władz miasta w rozwój Stalowej Woli i skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019 „Liderzy inwestycji” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” odnosi się do wszystkich inwestycji samorządowych, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi spółek komunalnych od 2017 do 2019 roku. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.


W zestawieniu „Wspólnoty” prezentującym wykorzystanie środków unijnych, autorzy przyglądają się dotacjom ze środków europejskich, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE). Stalowa Wola zajęła III miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2017-2019 w kategorii miasta powiatowe oraz VII miejsce w zestawieniu podliczającym wykorzystanie środków unijnych w latach 2014-2019 w kategorii miasta powiatowe.