MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

57 752

-1,99%

do roku 2019

Źródło danych- GUS


1 261

Zameldowania na

pobyt stały

2 207

Wymeldowania

pobytu stałego

438

Liczba

urodzeń

774

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba ludności w Stalowej Woli wynosiła 57.752. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1,99%. Spadek liczby ludności wynika przede wszystkim ze znacznej przewagi osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Duże znaczenie ma również przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Wskazać należy, że Miasto Stalowa Wola boryka się z problem zmniejszającej się liczby ludności od kilku lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. W strukturze wiekowej mieszkańców dominują osoby w wieku produkcyjnym.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat