REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Miasto Stalowa Wola w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Miasta.


Istotna część zadań Prezydenta Miasta Stalowa Wola w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.24


dokumenty i programy strategiczne Miasta były realizowane w 2020 roku,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

7

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


3

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru

gospodarki energetycznej

1

z obszaru

transportu publicznegoKrótki opis realizacji


STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2016-2022 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2027

Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027 przyjęta została do realizacji na mocy uchwały Nr XXVIII/316/16 Rady Miejskiej z dnia 14 marca 2016roku. W niniejszym dokumencie misję Stalowej Woli określono następująco:

” Stalowa Wola to wyrosły z tradycji COP oraz polityczno-społecznych zmian gospodarczych ważny na Podkarpaciu, dobrze skomunikowany ośrodek , dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego przemysłu. Miasto, które dzięki rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej jest atrakcyjnym, bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska miejscem zaspokajania wszystkich potrzeb aktywności mieszkańców oraz jest atrakcyjną i przyjazną przestrzenią dla inwestorów.”

Misja Miasta zawiera w sobie cele określone w trzech najważniejszych obszarach, a mianowicie: obszar społeczny, obszar zasobów i potencjałów, obszar gospodarki i promocji. Wokół tych obszarów skupiają się najważniejsze działania strategiczne Miasta, które w 2020 roku realizowane były przy pomocy szeregu innych programów strategicznych, opisanych szczegółowo poniżej.

Do strategii jest aktualnie przygotowywany raport z monitoringu. Wstępne materiały otrzymane z instytucji oraz wydziałów UM wskazują na efektywną i zgodną z zamierzeniami realizację zapisów i celów priorytetowych Strategii w prawie wszystkich monitorowanych wskaźnikach. Strategia jest monitorowana w 6 celach priorytetowych: 1 - wzrost poziomu świadczonych usług społecznych; 2 - rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników poprawy jakości życia mieszkańców; 3 - wysoki poziom dostępu i użyteczności infrastruktur; 4 - wzrost poziomu zachowania i wykorzystania potencjału miasta Stalowa Wola; 5 - wzrost poziomu szczególnie w zakresie promocji miasta Stalowa Wola; 6 - stały rozwój gospodarczy miasta Stalowa Wola . Kompletny raport będzie gotowy do końca maja 2021 roku z uwagi na konieczność sprawdzenia bardzo dużej ilości dokumentów i wskaźników statystycznych ze wszystkich wymienionych wyżej obszarów.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE STALOWA WOLA

Niniejszy Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XII/140/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 lipca 2015 roku (z późn. zm.). Jest to dokument strategiczny, określający kierunki przyjęte przez Gminę w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach związanych z gospodarką niskoemisyjną, pozwalających osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Realizacja działań wymienionych w PGN w roku 2020:

 • działanie nr 1: Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Stalowa Wola” oraz Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Stalowa Wola” – zadanie realizowane przez Gminę Stalowa Wola;

 • działanie nr 2: Wdrożenie systemu zielonych zamówień publicznych – zadanie realizowane przez Gminę Stalowa Wola oraz Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych poprzez zamieszczanie odpowiednich zapisów w ogłoszeniu o zamówienie publiczne, działanie bezkosztowe;

 • działanie nr 3: Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej – realizacja ograniczona z uwagi na trwającą pandemii;

 • działanie nr 11: Budowa, rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola - zadanie w trakcie realizacji, wydatki związane z realizacja tego zadania w 2020 r. wynosiły 209.641,20 zł;

 • działanie nr 15: Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie w trakcie realizacji, wydatki związane z realizacja tego zadania w 2020 r. wynosiły 697.760,88 zł;

 • działanie 16: Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie miasta - wielorodzinne budynki spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych – zadanie realizowane przez właścicieli/administratorów budynków mieszkalnych, brak danych dotyczących poniesionych kosztów przez właścicieli/administratorów budynków

 • działanie 24: Zakup wiat przystankowych – zadanie realizowane przez Gminę Stalowa Wola w 2020 na kwotę 13.460,00 zł

 • działanie nr 25: Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz działanie nr 26: Rozwój systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta - zadania realizowane łącznie. Podmiot odpowiedzialny Gmina Stalowa Wola. W ramach tych zadań w 2020 r. wykonano poniższe inwestycje na łączną kwotę 10.881.988,14 zł, w tym:

 • Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli – w kwocie 159.746,30 zł

 • Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli – w kwocie 3.584,70 zł

 • Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście w kwocie 344.645,80 zł

 • Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli – w kwocie 8.572.718,96 zł

 • Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli – w kwocie 451.805,25 zł

 • Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli – w kwocie 492.000,00 zł

 • Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych – w kwocie 47.970,00 zł

 • PT modernizacji drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli – w kwocie 73.800,00 zł

 • PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R - ul. Działkowa w Stalowej Woli – w kwocie 79.950,00 zł

 • Budowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych na terenie MOSiR – w kwocie 655.767,13 zł

Projekt integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - zdjęcie nr 1
Projekt integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - zdjęcie nr 2
 • działanie nr 31: Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej – działanie w trakcie realizacji przez PEC Sp. z o. o. w Stalowej Woli

 • działanie nr 33: Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez modernizację magistralnych i osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączeniami cieplnymi oraz zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zastąpienie ich indywidualnymi węzłami cieplnymi wraz z budową nowych sieci i przyłączy – działanie w trakcie realizacji przez PEC Sp. z o. o. w Stalowej Woli w ramach projektu pn. „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola”

 • działanie nr 34: Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola – działanie w trakcie realizacji przez Gminę Stalowa Wola, w 2020 r. wykonane w kwocie 4.600,00 zł,

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LX/764/17 z dnia 29 września 2017 roku. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialnym jest MZK Sp. z o.o. W 2020 roku wybudowano 1,44 km nowej sieci wodociągowej oraz 2,5 km nowej sieci kanalizacyjnej.


GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STALOWA WOLA

W ramach realizacji Programu ochrony zabytków na terenie Miasta Stalowej Woli w 2020 roku udzielono z budżetu Gminy Stalowa Wola dotacji celowej dla Fundacji „Przywróćmy Pamięć” w Stalowej Woli w wysokości 23.900,00 zł, przeznaczonej na pokrycie częściowe kosztów realizacji przez tą Fundację zadania pn. „Pełna konserwacja trzech nagrobków: śp. Józefy Łapińskiej, śp. Michała Wermińskiego oraz śp. Ludwika, Włodzimierza i Kazimierza Miąsików znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli ( wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego pod poz. B-742, decyzją z dnia 26.01.2016 r. )”. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 47.800,00 zł


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STALOWA WOLA

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stalowa Wola zostało uchwalone Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/483/05 z dnia 21.01.2005r. (z poźn. zm.). Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną Miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku Rada Miejska uchwaliła dwie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie Miasta obowiązuje 34 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem 2172,75 ha, co stanowi 26,3% powierzchni Miasta. W 2020 roku prowadzono procedurę planistyczną sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian. Prowadzona była procedura planistyczna opracowań 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 11 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz równolegle 12 procedur związanych ze sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola. Uchwalono dwie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STALOWA WOLA NA LATA 2016-2022

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV/420/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2022". W 2020 roku realizowano zadania ściśle związane z założonymi celami strategicznymi, które zdefiniowane zostały następująco:

 • przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych (prowadzono m.in działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego osobom zagrożonym bezdomnością, aktywizacją zawodową dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podejmowaniem działań w zakresie profilaktyki bezdomności);

 • aktywne uczestnictwo osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w procesach społecznych (prowadzono m.in działania związane z przywracaniem możliwości uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współpracą szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym);

 • wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, poprzez: rozwój usług (jakość, różnorodność, zakres) świadczonych na ich rzecz, działania integracyjne, edukacyjne i aktywizujące przy uwzględnieniu konieczności rozwoju lokalnej infrastruktury (prowadzono m.in działania związane z umacnianiem i rozwijaniem istniejących form wsparcia i pomocy w środowisku domowym, wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów, prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia);

 • wypracowanie spójnego systemu wspierania rodziny na rzecz harmonijnego jej rozwoju (prowadzono m.in działania związane z wypłatą świadczeń na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, współpracą pracowników socjalnych w instytucjami działającymi na rzecz rodziny, zabezpieczeniem usług asystenta rodziny na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo, udzielaniem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego);

 • zbudowanie postaw do wspólnej platformy współpracy w kierunku organizacji działań wspomagających osoby zagrożone uzależnieniami, osoby uzależnione i ich rodziny oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby zagrożone problemami (prowadzono m.in działania związane z prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego, realizacją programów służących działaniom profilaktycznym, systematyczną pracą Zespołu Interdyscyplinarnego, organizowaniem pracy w grupach roboczych);

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne i alternatywne formy wypoczynku uwzględniające rozwój lokalnej infrastruktury (prowadzono m.in działania związane z promocją oferty instytucji kulturalnych, rozwojem i promowaniem miejsc środowiskowej opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizacją działań kulturalnych i rekreacyjnych);

 • zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej ludzi starszych poprzez motywowanie ich do podejmowania różnych form aktywności społecznej, utrzymanie osób starszych jak najdłużej w środowisku zamieszkania i zapewnienie im odpowiedniej opieki (prowadzono m.in działania związane z udzielaniem pomocy socjalnej seniorom, promocją zdrowia i profilaktyką chorób, rozwojem oraz promowaniem wolontariatu, wsparciem funkcjonowania klubów seniora).

Rozwinięcie działań zawartych w niniejszej Strategii stanowi szereg programów związanych z pomocą społeczną, m.in. Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020, Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022, Stalowowolski Program Wspierania Seniorów na lata 2017-2020. Działania podjęte w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych, związanych z pomocą społeczną, scharakteryzowano szczegółowo poniżej.


PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY STALOWA WOLA NA LATA 2018-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LXXI/926/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020. Jako główny cel Programu wyznaczono wytyczenie kierunków działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowania dzieci w rodzinach naturalnych, a także przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zajmujących się rodziną. Adresatami działań programu są nie tylko rodziny z dziećmi, które doświadczają trudności w swoim funkcjonowaniu, ale każda rodzina zamieszkała na terenie Gminy Stalowa Wola.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto w szczególności następujące działania:

 • wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz pracę z rodzinami w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym (rodziny zagrożone kryzysem miały możliwość udziału w programach i projektach oraz mogły liczyć na wsparcie specjalistyczne, w postaci poradnictwa m.in. psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej);

 • podejmowane w środowisku lokalnym działania, mające na celu aktywizację społeczną rodzin;

 • system opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Stalowa Wola, który obejmuje przedszkola, szkoły, ośrodki wsparcia, świetlice i kluby;

 • organizowanie nieodpłatnych imprez, festynów i innych inicjatyw, dzięki którym czas wolny dzieci i młodzieży oraz ich rodziców był spędzany w sposób konstruktywny i rozwojowy.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2020 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 1.358.852,76 zł. W ramach realizacji Programu prowadzono następujące działania:

 • udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc;

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

 • działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

 • prowadzono działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (z oferty pomocy terapeutycznej skorzystały 124 osoby).


GMINNY PROGRAM Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr L/658/17 rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomoś.ci społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto w szczególności następujące działania:

 • prowadzono Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (w hostelu Ośrodka w 2020 roku przebywało 15 osób ze Stalowej Woli, pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 219 osobom);

 • udzielono pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy i żyjącym z osobami uzależnionymi (funkcjonowały dwa Punkty Konsultacyjne na terenie Miasta, udzielono 34 porady prawne);

 • realizowano projekt pn. "Kompas-konstrukcyjny kierunek działań", którego głównym celem było wzmocnienie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi (w projekcie uczestniczyło około 260 osób, udzielono 198 porad, uzyskano 600 ankiet do diagnozy);

 • działał Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, realizowano procedurę "Niebieskiej Karty".


GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI NA LATA 2020-2022

Program przyjęto do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/228/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022". Program stanowi kontynuację i rozwinięcie działań zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stalowa Wola na lata 2016-2022. Realizacja założeń Programu ma na celu stworzenie profilaktyki bezdomności i wczesnej interwencji a także przeciwdziałania istniejącemu zjawisku bezdomności. Określone w Programie, szczegółowe zdania, ukierunkowane są na rozwój systemu przeciwdziałania bezdomności oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym bezdomnością, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska bezdomności.

Realizacja Programu w roku 2020 ukierunkowana była na działania o charakterze prewencyjnym, osłonowym oraz aktywizującym. W Gminie Stalowa Wola wśród osób bezdomnych przeważają mężczyźni, którzy kierowani byli do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonego przez Stalowowolskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Bezdomne kobiety oraz bezdomne osoby wymagające usług opiekuńczych kierowane były przez MOPS w Stalowej Woli do schronisk poza Gminą. W mieście nie odnotowuje się bezdomności w rodzinach z dziećmi.

Praca z osobami bezdomnymi w roku 2020, prowadzona była w szczególności poprzez:

 • podejmowanie działań monitorujących sytuację życiową osób żyjących w trudnych warunkach lokalowych, zadłużonych i zagrożonych eksmisją. Wobec tych osób podejmowano działania polegające na:

    • udzielaniu wsparcia finansowego w regulowaniu bieżących opłat mieszkaniowych;

    • poradnictwie specjalistycznym w tym: prawnym (szczególnie w zakresie spraw lokalowo/meldunkowych);

    • aktywizowaniu do podejmowania kroków w celu rozłożenia zaległości w opłatach na dogodne raty lub ewentualnego odpracowania powstałego długu na rzecz wierzyciela.

 • organizację corocznego spotkania interdyscyplinarnego, którego głównym celem było wypracowanie procedur służących skoordynowaniu działań służb porządkowych i pomocowych, podejmowanych w stosunku do osób bezdomnych w okresie zimowym;

 • prowadzenie kampanii informacyjnych na terenie miasta, dotyczących sposobu pomocy osobie bezdomnej i zawiadomienia odpowiednich służb (w ramach kampanii rozwieszane były plakaty na terenie miasta w miejscach do tego wyznaczonych, również przekazywane były ulotki podmiotom pracującym na rzecz osób bezdomnych);

 • prowadzenie monitoringu miejsc niemieszkalnych na terenie Gminy, w których przebywają osoby bezdomne, przez pracownika socjalnego MOPS, funkcjonariuszy Policji;

 • odwiedzanie miejsc w okresie zimowym (gdy temperatura powietrza znacznie spada), przez pracownika socjalnego wraz z patrolem Policji, gdzie przebywali bezdomni oraz informowanie ich o miejscach, gdzie mogą uzyskać wsparcie;

 • udzielanie natychmiastowej pomocy osobą bezdomnym w formie:

    • kierowania do schroniska po uprzednim wykonaniu badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (w przypadku braku wolnego miejsca kierowano osobę do innego schroniska, lub do innej placówki mogącej zapewnić schronienie na jedną noc);

    • skierowania do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, jeśli osoba wymagała pomocy medycznej;

    • pobytu w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, jeśli osoba była pod wpływem alkoholu, do wytrzeźwienia, z uwagi na brak Izby Wytrzeźwień.

 • zapewnienie niezbędnej pomocy finansowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata różnego rodzaju świadczeń) oraz wsparcia rzeczowego;

 • zapewnienie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, zawodowego, ds. uzależnień, pracy socjalnej (np.: w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i wynikających z tego tytułu świadczeń),

 • pracę z osobami bezdomnymi w oparciu o kontrakt socjalny;

 • zapewnienie szkoleń, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

 • profilaktykę przeciwko negatywnym skutkom działania wirusa SARS-CoV-2.


STALOWOWOLSKI PROGRAM WSPIERANIA SENIORÓW NA LATA 2017-2020

Program przyjęto do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIX/630/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020". Program stanowi kontynuację działań Miasta mających na celu kompleksowe i systemowe analizowanie i rozwiązywanie problemu demograficznego starzenia się lokalnej społeczności. Misją Programu jest podniesienie jakości życia i zapobieganie izolacji społecznej seniorów poprzez aktywizowanie środowiska rodzinnego i wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego.

W związku z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi dla gminy Stalowa Wola – zwiększającego się odsetka osób starszych, zwiększającej się świadomości zmian jakie muszą nastąpić w podejściu i problematyce osób starszych, działania ukierunkowano na:

 • inicjatywy z zakresu aktywizacji osób starszych;

 • kampanie, programy, akcje promujące pozytywny wizerunek starości, współpracę międzypokoleniową, edukowanie młodego pokolenia o starości i problemach związanych z tym etapem życia;

 • promocję zdrowia i profilaktykę chorób, w tym rozwijanie oferty edukacyjnej dla osób starszych: prowadzenie zdrowego stylu życia, prowadzenie aktywnego trybu życia, podnoszenie świadomości w zakresie skutków niebezpiecznych zachowań;

 • rozwój oraz promowanie wolontariatu osób starszych na rzecz osób starszych;

 • współpracę Rady Seniorów z organizacjami sektora pozarządowego, w szczególności z organizacjami senioralnymi zrzeszającymi osoby starsze lub działającymi na ich rzecz;

 • rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów i ich standaryzacja oraz rozwój nowych form pomocy skierowanych do seniorów np.: teleopieka czy pomoc sąsiedzka;

 • pomoc socjalną dla seniorów posiadających niskie uposażenie rentowo-emerytalne.

Ważnym elementem rozwoju sieci wsparcia dla seniorów będzie utworzenie na terenie miasta Centrum Aktywności Seniora (CAS), którego celem będzie integrowanie środowiska senioralnego. CAS swoim działaniem obejmować będzie koordynację zadań na rzecz seniorów, w tym szeroko rozumianej działalności kulturotwórczej, poznawczej, prozdrowotnej, integracyjnej i rozrywkowej, edukacyjnej, profilaktyki zdrowego stylu życia, wspierania organizacji pozarządowych zajmującymi się osobami starszymi, działalność informacyjną na rzecz seniorów w różnych formach.

Ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia Covid-19 w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie najstarszej grupy naszego społeczeństwa. Instytucje, organizacje samorządowe w Stalowej Woli przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i zaleceń pandemicznych, podejmowały działania i udzielały wsparcia i pomocy długoterminowo, jak i jednorazowo, reagując na wszystkie zgłoszenia od osób starszych, szczególnie tych samotnych, pozbawionych pomocy ze strony najbliższej rodziny.


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA STALOWA WOLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

Program przyjęto do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII/207/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 roku. Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju tych organizacji działających na terenie Miasta. Realizacja celu głównego Program ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, zintegrować podmioty publiczne i pozarządowe kreujące i realizujące politykę lokalną w sferze zadań publicznych oraz promować Miasto. Zgodnie z założeniami Rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, Gmina Stalowa Wola, w tym Wydziały: Promocji Kultury i Sportu, Edukacji i Zdrowia oraz Realizacji Inwestycji i Transportu, przeprowadziły otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

 • wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • promocji i organizacji wolontariatu;

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zawarto 44 umowy w ramach otwartego konkursu ofert oraz 32 umowy w ramach tzw. „małych grantów”. Jednak z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadań zgodnie z ofertą 5 umów (w ramach „małych grantów”) zostało rozwiązanych. Przyznane dotacje w całości zostały zwrócone. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Programu zawarto na podstronie raportu Współpraca z NGO.


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY STALOWA WOLA NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII/200/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026". W niniejszym dokumencie jako główne kierunki działań określono:

 • zapewnienie dobrego stanu środowiska w zakresie czystości powietrza i hałasu;

 • zapewnienie właściwej gospodarki odpadami;

 • zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej;

 • zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej;

 • efektywne wykorzystanie dotychczasowych - konwencjonalnych - źródeł energii oraz zasobów gazu ziemnego występujących na terenie województwa podkarpackiego;

 • racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej;

 • wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE).


Ekomiasto Stalowa Wola - plakat


W 2020 roku z budżetu Miasta Stalowa Wola przeznaczono środki w wysokości 697.760,88 zł na realizację zadania pn. Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła. Było to jedno z zadań realizowanych w 2020 roku, które było bezpośrednio powiązane z ochroną środowiska.


STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO STALOWEJ WOLI NA LATA 2014-2020

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIX/469/16 rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020" z późniejszymi zmianami. Dokument definiuje główne założenia rozwojowe oraz szczegółowy plan operacyjny mający przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru, poprzez jego ściślejszą integrację oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności. W ramach Strategii realizowano następujące projekty:

 • Mobilny MOF Stalowej Woli – projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Pysznica oraz Gminę Zaleszany;

 • Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu – projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Gminę Zaleszany;

 • Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko – projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Gminę i Miasto Nisko;

 • Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli – projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Pysznica

 • Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli – projekt w trakcie realizacji przez Gminę Stalowa Wola, planowany termin zakończenia to 31-10-2022 r.;

 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej – projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Gminę i Miasto Nisko;

 • Centrum Wsparcia w Nisku – Zespół Asysty Rodzinnej – projekt w trakcie realizacji przez Gminę i Miasto Nisko oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku;

 • Mój pierwszy biznes jest nadzieją – projekt w trakcie realizacji przez Regionalną Izbę Gospodarczą.


AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ do PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA STALOWA WOLA

Dokument został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXV/291/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Stalowa Wola". Niniejszy dokument ukierunkowany jest przede wszystkim na działania o charakterze planistycznym, rozwojowym i badawczym. Wskazuje on kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska, m.in. poprzez zmniejszenie emisji spalin oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. W dokumencie wskazano przedsięwzięcia, które mają podjąć poszczególne podmioty, aby osiągnąć cel w postaci poprawy jakości powietrza.


STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W GMINIE STALOWA WOLA NA LATA 2020-2036

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/310/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020-2036". Głównym celem Strategii jest zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko naturalne i klimat. Realizacja celu głównego Strategii będzie możliwa poprzez wykonanie zdefiniowanych działań w ramach celów szczegółowych, m.in.

 • zwiększenie udziału transportu zbiorowego w strukturze przejazdów poprzez podniesienie konkurencyjności transportu zbiorowego;

 • rozwój zrównoważonego transportu miejskiego;

 • ograniczenie emisji do atmosfery gazów i pyłów w transporcie publicznym i prywatnym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego;

 • racjonalizację wykorzystania energii w transporcie;

 • popularyzację wykorzystania pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w transporcie indywidualnym.

Poprzez realizację założeń Strategii poprawie ulegnie stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców. W 2020 roku prowadzono działania przygotowawcze związane m.in. z przebudową Rynku w Rozwadowie. Jego przebudowa i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ten obszar wpisuje się w realizację zadań przewidzianych w Strategii Rozwoju Elektromobilności.


PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY STALOWA WOLA NA LATA 2016-2023

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV/418/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2023". Niniejszy dokument określa wizję rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, z uwzględnieniem linii komunikacyjnych na terenie gmin ościennych, które podpisały z Gminą Stalowa Wola porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja Planu ma na celu poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez realizację zamierzonych działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zdefiniowanych w dokumencie.

W ramach realizacji Planu w 2020 roku podjęto w szczególności następujące działania:

 • Kontynuacja funkcjonowania systemu roweru miejskiego (w Planie Transportowym przewidywano wprowadzenie takiego systemu, jako uzupełnienia systemu komunikacji miejskiej);

 • Kontynuacja przewozów w komunikacji miejskiej z wykorzystaniem nowoczesnego taboru zakupionego w 2018 r., w tym autobusów zeroemisyjnych (w Planie Transportowym przewidywano ułatwienie dostępności do komunikacji miejskiej osobom niepełnosprawnym poprzez usuwanie barier architektonicznych oraz wprowadzanie niskopodłogowych autobusów jak również autobusów niskoemisyjnych);

 • Rozpoczęcie prac przygotowawczych do zlecenia aktualizacji Planu Transportowego. Obecnie trwa realizacja tego zadania. Termin zakończenia to 31.05.2021 r.;

 • Kontynuacja działań w zakresie:

 • wprowadzenie informacji dynamicznej w punktach przesiadkowych oraz części przystanków: na 10 przystankach funkcjonują tablice dynamicznej informacji pasażerskiej;

 • wprowadzenie interaktywnego rozkładu jazdy wraz z wyszukiwarką połączeń: Operator (MZK Sp. z o.o.) udostępnia interaktywny rozkład jazdy z wyszukiwarką połączeń;

 • wprowadzanie szerokiej i czytelnej informacji statycznej na przystankach: rozkłady jazdy na przystankach opisane są większą, czytelniejszą czcionką i tym samym dostosowane do potrzeb seniorów;

 • Centrum przesiadkowe: W 2020 r. powstała pętla autobusowa przy przystanku kolejowym Stalowa Wola-Charzewice, zaś rozkład jazdy komunikacji miejskiej został dostosowany do rozkładu jazdy pociągów


Zdjęcie przedstawia rowery miejskie
Zdjęcie przedstawia elektryczne, czerwone autobusy kursujące na terenie Stalowej Woli
Zdjęcie przedstawia nowy przystanek autobusowy przy przystanku kolejowym Stalowa Wola - Charzewice


Ulotka dotycząca bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+

PROGRAM "SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA STALOWEJ WOLI W WIEKU 65 LAT+

Program był realizowany w okresie od 15 września 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. Głównym celem Programu było zwiększenie liczby mieszkańców w wieku 65+ szczepiących się przeciw grypie. Niniejszy cel udało się osiągnąć. W latach realizacji programu tj. 2018-2020 zaszczepiło się 2.871 seniorów w wieku 65+. Realizacja Programu przyczyniła się do zwiększenia dostępności mieszkańców do szczepień niefinansowanych ze środków budżetu państwa. Uświadamianie pozytywnych skutków poddawania się regularnemu szczepieniu przeciwko grypie, nastąpiło w czasie edukacji pacjenta przez pielęgniarkę oraz lekarza POZ kwalifikującego uczestnika do szczepienia.

Program „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Stalowej Woli w wieku 65+” obejmował następujące interwencje:

 • rozpowszechnienie informacji na temat szczepień przeciw grypie realizowanych w ramach Programu oraz sposobu kwalifikacji i zapisu chętnych do udziału w Programie mieszkańców, poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych Realizatorów i Urzędu Miasta. Akcja informacyjna odbywała się również za pomocą plakatów umieszczonych na terenie miasta,

 • kwalifikacje osób zgłaszających się do Programu,

 • przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia,

 • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy, edukacja na temat pozytywnych skutków poddawania się szczepieniu oraz o możliwości występowania odczynów poszczepiennych,

 • szczepienie przeciw grypie wykonane szczepionką czterowalentną rekomendowaną na polski rynek w poszczególnych latach realizacji Programu,

 • wypełnienie przez uczestnika anonimowej ankiety oceny poziomu satysfakcji,

 • ocena poziomu satysfakcji uczestników z udziału w Programie na podstawie wypełnionych ankiet.

Odsetek osób zaczepionych w ramach programu w stosunku do liczby osób zaszczepionych ogółem w grupie wiekowej 65+ wyniósł 83,98%, ponieważ w latach 2018-2020 zaszczepiło się 2.871 osób z czego 2.411 w ramach Programu. Ogółem na realizację Programu w latach 2018-2020 przeznaczono środki w wysokości 103.692 zł, w tym 22.842 zł.

PROGRAM "PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI W WIEKU 3-5 LAT NA TERENIE MIASTA STALOWEJ WOLI"

Program był realizowany w okresie od 1 października 2018 roku do 18 grudnia 2020 roku. Głównym celem programu było zdiagnozowanie dzieci w wieku 3-5 lat w zakresie występowania schorzeń i wad narządu wzroku został osiągnięty poprzez zorganizowanie i udostępnienie mieszkańcom możliwości wykonania bezpłatnych badań w tym zakresie. Mimo regularnie powadzonej akcji informacyjnej z badania skorzystała niższa od zakładanej, liczba 159 dzieci.

Najskuteczniejszą formą zachęcającą rodziców do udziału w programie, była informacja uzyskana z przedszkola, 100 rodziców zgłaszających się z dzieckiem do udziału w programie deklarowało, że podjęło decyzję i powzięło wiedzę o możliwości udziału w programie z informacji zamieszczonej w przedszkolu lub przekazanej przez wychowawcę dziecka. Na niski udział w programie wpłynął również stan epidemiologiczny wprowadzony w związku z wystąpieniem COVID 19, co w praktyce spowodowało niemal brak zgłaszalności do programu we wspomnianym okresie tj. roku 2020. W grupie przebadanych dzieci u 35 z nich zdiagnozowano wady i schorzenia oczu, pozwoliło to na podjęcie działań w celu leczenia i zapobiegania pogłębiania się wad w optymalnym dla dziecka wieku. Przeprowadzona została również edukacja rodziców ww. dzieci, w temacie czynników determinujących coraz częstsze występowanie chorób oczu oraz potrzeby ich korygowania i leczenia w wieku dającym najlepsze rokowania na wyleczenie.

W ramach realizacji programu zaplanowane i przeprowadzone zostały następujące interwencje:

 • zorganizowanie przez Realizatora spotkań z udziałem dyrektorów przedszkoli, przedszkolnych rad rodziców oraz rodzicami dzieci, mających na celu przybliżenie problemów zdrowotny związanym z wadami wzroku u dzieci, przedstawienie zakresu i harmonogramu planowanych badań;

 • opracowanie oraz wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych, ulotek, plakatów, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie i informacji na stronie internetowej Urzędu oraz Realizatora;

 • uzyskanie zgody rodzica/opiekuna na udział w programie;

 • przeprowadzenie edukacji na temat negatywnych czynników wpływających na coraz częstsze występowanie chorób oczu wśród małych dzieci oraz na temat konsekwencji nieleczonych wad wzroku w dalszym życiu;

 • wykonanie badań w kierunku wykrywania wad refrakcji oraz zeza oka;

 • poinformowanie rodzica/opiekuna o wyniku badania oraz możliwości dalszej diagnostyki/leczenia w poradni okulistycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia bądź w innych poradniach okulistycznych dla dzieci;

 • wypełnienie ankiety satysfakcji przez rodzica/opiekuna dziecka u Realizatora programu.

PROGRAM OSŁONOWY "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY" NA LATA 2019-2023

Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program osłonowy na terenie Miasta został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 2018r. ustanowiono program osłonowy „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019–2023, który reguluje kwestie udzielania pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2019r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019–2023 wprowadziła zmianę w zapisie § 4 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 2018r).

Program ma na celu ograniczenie między innymi zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Koresponduje bezpośrednio z celami szczegółowymi określonymi w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LXXI/926/18 z dnia 23 marca 2018r. oraz w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stalowa Wola na lata 2016-2022, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Stalowej Woli Nr XXXIV/420/16 z dnia 24 czerwca 2016r. i stanowi element przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej jednostki i rodziny.

Łączne wydatki przeznaczone na realizację Programu wyniosły 896.133,88 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 80% tj. kwotę 716.000 zł, a 20 % udział własny gminy tj. kwota 180.133,88 zł. MOPS realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego na zakup żywności w celu przygotowania posiłku. Świadczenie w formie posiłku realizowane było w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły) a także w Restauracji „Słoneczna” prowadzonej przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem”. Łącznie z posiłków skorzystało 336 osób z 256 rodzin, z czego 95 to dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej a 241 to osoby dorosłe. Z zasiłku celowego skorzystało 790 osób z 414 rodzin.

Logo programu "Posiłek w szkole i w domu"


Wizualizacja planowanej rewitalizacji Rynku w Rozwadowie

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY STALOWA WOLA NA LATA 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola to wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Zaplanowanym działaniem w ramach Programu jest remont Rynku w Rozwadowie. Bezpośrednim efektem będzie radykalna przemiana centrum obu obszarów. Odnowiony Rynek przyciągnie odwiedzających zarówno z innych dzielnic, jak i spoza Stalowej Woli. Nastąpi jego ożywienie, co wpłynie pozytywnie na lokalną atmosferę i na poziom życia.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE STALOWEJ WOLI

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV/246/2020 Rady Miejskiej w Stalowej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli. W 2020 roku Gmina Stalowa Wola miała podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Anvet Beata Pawliszyn, Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Stalowej Woli.

W 2020 r. zapewniono opiekę 43 psom i 65 kotom, w tym:

 • pies - adopcja 34 szt.

 • kot - adopcja 18 szt.

 • pies – zwrot do właściciela - 6 szt.

 • pies – zgon po wypadku – 3 szt.

W 2020 roku Gmina Stalowa Wola miała podpisaną umowę z Panem Jarosławem Dudzik prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik – Schronisko w Strzelcach