ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

107 308 400
+14,31%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Miasta Stalowa Wola na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 67,1 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 81 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.


81 033 751

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

5 319 755

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

607 707

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 8.526 dzieci. Na wskazany cel wydatkowano 52.565.562. Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 5.752 dzieci. Całkowita kwota świadczenia wyniosła 1.725.000.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.


Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Stalowej Woli w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 807 rodzin a niepieniężnymi 582 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 1340 rodzin.Miejski OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJCele strategiczne realizowane przez MOPS w 2020 roku

 • Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.

 • Aktywne uczestnictwo osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w procesach społecznych.

 • Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, poprzez: rozwój usług (jakość, różnorodność, zakres) świadczonych na ich rzecz, działania integracyjne, edukacyjne i aktywizujące przy uwzględnieniu konieczności rozwoju lokalnej infrastruktury.

 • Wypracowanie spójnego systemu wspierania rodziny na rzecz harmonijnego jej rozwoju.

 • Zbudowanie postaw do wspólnej platformy współpracy w kierunku organizacji działań wspomagających osoby zagrożone uzależnieniami, osoby uzależnione i ich rodziny oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby zagrożone problemami suicydalnymi.

 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne i alternatywne formy wypoczynku uwzględniające rozwój lokalnej infrastruktury.

 • Zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej ludzi starszych poprzez motywowanie ich do podejmowania różnych form aktywności społecznej, utrzymanie osób starszych jak najdłużej w środowisku zamieszkania i zapewnienie im odpowiedniej opieki.


Wybrane Programy realizowane przez MOPS

 • Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022

 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  na lata 2017 – 2020

 • Program Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018 – 2020

 • Stalowowolski Program Wspierania Seniorów na lata 2017-2020

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2022

 • Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022

 • Program osłonowy: Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono w zakładce Realizowane polityki, programy i strategie.


„Posiłek w szkole i w domu”

MOPS realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego na zakup żywności w celu przygotowania posiłku. Świadczenie w formie posiłku realizowane było w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły) a także w Restauracji „Słoneczna” prowadzonej przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem”. Łącznie z posiłków skorzystało 336 osób z 256 rodzin, z czego 95 to dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a 241 to osoby dorosłe. Z zasiłku celowego skorzystało 790 osób z 414 rodzin.

Łączne wydatki przeznaczone na realizację Programu wyniosły 896.134 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 80 %, a 20 % udział własny Miasta.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


Logo programu "Opieka 75+"

„Usługi opiekuńcze 75+”

W okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. , MOPS realizował w ramach usług opiekuńczych rządowy Program „Usługi opiekuńcze 75+”, polegający na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia.

W ramach złożonego wniosku do Programu Gmina Stalowa Wola otrzymała dotację w wysokości 50 % kosztów realizacji usług dla tej grupy odbiorców.0 r. usługami opiekuńczymi w ramach Programu objęto 31 osób w tym 21 nowych środowisk oraz 10 osób, którym zwiększono liczbę godzin świadczonych usług.

Łącznie wykonanych zostało 3.538 godzin usług w ramach Programu.„Wspieraj seniora”

Program „Wspieraj Seniora” w Mieście Stalowa Wola realizowany był od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Strategicznym celem Programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów, w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 r.ż., którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Cel został zrealizowany – Seniorom, którzy zgłosili się poprzez infolinię oraz bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w celu uzyskania w/w wsparcia została udzielona pomoc według zgłaszanych potrzeb.
Przez cały okres realizacji Programu, w gotowości do udzielania wsparcia Seniorom pozostawało 33 wolontariuszy, w realizację usługi wsparcia aktywnie zaangażowało się 14 z nich. W ramach Programu zrealizowano 62 zgłoszenia od 13 Seniorów. Podczas Programu przyjęto kolejno 50 zgłoszeń od osób w wieku 70 lat i więcej oraz 12 zgłoszeń od osób w wieku poniżej 70 lat.

Logo programu Wspieraj Seniora


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2020

Program realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2020 r. Na jego realizację pozyskana została kwota ponad 45.000 zł. Nie mniej z uwagi na ogłoszony stan pandemii część osób niepełnosprawnych zrezygnowało ze wsparcia w formie asystenta. Ostatecznie wykorzystano nieco ponad połowę środków natomiast niewykorzystana kwota została zwrócona. Ogółem wykonano 907 godzin usługi asystenta. W Programie wzięło udział 6 osób niepełnosprawnych.


„Asystent rodziny” na rok 2020

W 2020 r. formuła Programu uległa zmianie. Dotychczas Miasto otrzymywało wsparcie do wynagrodzenia asystentów rodziny. W 2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało się na przyznanie każdemu asystentowi rodziny kwoty 1.700 zł tytułem nagrody za trudną pracę z rodzinami w okresie pandemii koronawirusa. Łącznie Miasto otrzymało 6.800 zł dla 4 asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS.


„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

W okresie 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dzienny Dom Senior+ realizował swoje działania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - Edycja 2020 moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”. Placówka otrzymała dofinansowanie do bieżącej działalności w kwocie 124.116 zł. Całość realizacji zadania wyniosła 310.291 zł.