WSPÓŁPRACA Z NGO


Wartość udzielonych dotacji w 2020 r.

2 859 603


40 złożonych ofertWSPÓŁPRACA w Zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ Wyrównywanie SZANS TYCH RODZIN I OSÓBPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 2/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zarządzenie 43/20 Prezydenta Miasta z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu w roku 2020.


1. „Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych”

Realizowane przez Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - kwota dotacji: 20.000 zł. Celem zadania było rozdawnictwo żywności osobom potrzebującym. W ramach zadania: pozyskiwano żywność, rozładowywano ją, magazynowano, a następnie wydawano zgodnie ze skierowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


2. „Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza" - kwota dotacji: 5.170 zł. Celem zadania była pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy. W ramach zadania realizowane było indywidualne poradnictwo psychologiczne.


3. „Można żyć inaczej”

Realizowane przez Dom Zakonny Św. Michała Archanioła - kwota dotacji: 13.414,38 zł. Celem zadania było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poprawa stanu psychicznego osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. W ramach zadania realizowane były cykliczne spotkania integracyjne z opiekunem prowadzone 3 razy w tygodniu, rehabilitacja oraz wyjścia do ośrodków kultury na terenie miasta.


4. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

Realizowane przez Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - kwota dotacji: 11.960 zł. Celem zadania było wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci zaniedbanych wychowawczo. W ramach zadania odbyły się zajęcia z hipoterapii, zajęcia kulinarne i językowe oraz warsztaty „Zrozumieć uczucia”, oraz „Role w dorosłym życiu”. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w teatrzykach profilaktycznych. Zorganizowana została także wycieczka do Energylandii.WSPÓŁPRACA w Zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 6/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 i 2219).

 • Zarządzenie nr 42/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)


1. „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola”

Realizowane przez Grupę Inicjatyw Twórczych - kwota dotacji: 15.969,45 zł. Celem zadania było szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wychowawców przedszkolnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania odbyło się 60 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


2. „Nakręć się na zdrowie!”

Realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli - kwota dotacji
12.000 zł. Celem zadania było wspieranie działań na rzecz mieszkańców (w tym osób z dysfunkcjami słuchu) w zakresie zdrowia. W ramach zadania przeprowadzono wykłady oraz warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i terapii manualnych. Odbyły się także zajęcia zumby dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją słuchu.


3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”

Realizowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli - kwota dotacji 14.000 zł. Celem zadania było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niedostosowanych społecznie, ich rehabilitacja i integracja społeczna. W ramach zadania zorganizowano zajęcia hipoterapii, zajęcia plastyczne, sensoryczne, na basenie, wyjazd integracyjny. Odbyło się także szkolenie z psychologiem dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu.


4. „Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą”

Realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu - kwota dotacji: 1.590 zł. Celem zadania było podniesienie wiedzy o cukrzycy wśród mieszkańców miasta oraz członków Stowarzyszenia. W ramach zadania zakupiono paski do glukometru. Pozostałe zaplanowane działania zostały odwołane.


5. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia”

Realizowane przez Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - kwota dotacji 8.199,60 zł. Celem zadania było podniesienie świadomości wśród mieszkańców miasta o potrzebie honorowego krwiodawstwa. W ramach zadania wydrukowano materiały promujące honorowe krwiodawstwo oraz zakupiono nagrody dla zasłużonych krwiodawców.


Zdjęcie przedstawia uczestników wykładu w ramach akcji "Nakręć się na zdrowie"
Zdjęcie przedstawia uczestników ćwiczeń w ramach akcji "Nakręć się na zdrowie"WSPÓŁPRACA z ngo w Zakresie DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYMPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 2/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zarządzenie 43/20 Prezydenta Miasta z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu w roku 2020.


1. „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - kwota dotacji: 8.000 zł. Celem zadania była aktywizacja seniorów. W ramach zadania zorganizowano cykliczne spotkania tematyczne, spotkania integracyjno-taneczne oraz wspólny wyjazd integracyjny.


2. „Wspieranie działań na rzecz seniorów”

Realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie „Pokój i Dobro” - kwota dotacji 11.000 zł. Celem zadania była aktywizacja seniorów. W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty taneczne, spotkania integracyjne oraz zorganizowana została wycieczka.


3. „Wspieranie działań na rzecz seniorów”

Realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersyteckie „Srebrne Lata” - kwota dotacji 1.828,58 zł. Celem zadania była aktywizacja seniorów. W ramach zadania odbyły się spotkania w grupach oraz spotkania integracyjne. Część zadań zawarta w ofercie (z uwagi na obostrzenia), nie została zrealizowana. Umowę rozwiązano. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.


4. „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Realizowane przez Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów - kwota dotacji: 4.075 zł. Celem zadania była aktywizacja seniorów. W ramach zadania zorganizowano wyjazd integracyjno- krajoznawczy.


5. „Senior na szlaku- turystyka naszą pasją”

Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Azymut - kwota dotacji: 7.000 zł. Celem zadania była aktywizacja seniorów. W ramach zadania zorganizowane były zajęcia ruchowe, wyjazdy krajoznawcze, spotkania integracyjne oraz wykłady o tematyce zdrowotnej.


Zdjęcie przedstawia członków Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Srebrne Lata”WSPÓŁPRACA z ngo w Zakresie DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 102/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Zarządzenie nr 147/20 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


1. „Wakacyjny obieżyświat w baśniowym wydaniu”

Realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie „Pokój i Dobro” - dotacja w wysokości 28.000 zł. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie dzieciom i młodzieży pozostającym w okresie wakacji w mieście bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku. Odbyły się 3 dwutygodniowe turnusy w których uczestniczyło po 24 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Odbyły się zajęcia integracyjne, plastyczno-techniczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne (m.in. gry terenowe, spotkanie z policjantem, zajęcia taneczne).


2. „Letnia Akademia Kreatywności- program zapewnienia twórczego i zdrowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Stalowej Woli ”

Realizowana przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja - dotacja w wysokości 7.976,62 zł. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie dzieciom i młodzieży pozostającym w okresie wakacji w mieście bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku. Odbyło się 60 godzin zajęć i warsztatów: 12 h zajęć integracyjnych, 12 h zajęć twórczych, 12 h zajęć sportowo-rekreacyjnych, 12 h zajęć ogrodniczych, 12 h zajęcia z majsterkowania. W zajęciach wzięło udział 23 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.


3. „Kreatywne wakacje”

Realizowane przez Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe - dotacja w wysokości: 8.160 zł. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie dzieciom i młodzieży pozostającym w okresie wakacji w mieście bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku. W zajęciach wzięło udział 24 osobowa grupa dzieci w wieku 7-11 lat. Zajęcia odbywały się w godzinach 6.45-16. W ramach półkolonii odbyły się zajęcia plastyczne, sportowe, garncarskie, zajęcia z hipoterapii oraz dwie jednodniowe wycieczki.


Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów "Letniej Akademii Kreatywności"
Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów "Letniej Akademii Kreatywności"
Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów "Letniej Akademii Kreatywności"WSPÓŁPRACA z ngo w ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 382/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Zarządzenie Nr 26/20 Prezydenta Miasta z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Zarządzenie Nr 52/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka ,,Kibice Razem 2020".

 • Zarządzenie nr 90/20 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka ,,Kibice Razem 2020".


1. „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport seniorów”

Realizowane przez Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna - kwota dotacji: 880.000 zł. Zadanie polegało na organizacji i udziale w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej zespołu Stal Stalowa Wola- Piłkarska Spółka Akcyjna.


2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna - kwota dotacji: 40.000 zł. Zadanie polegało na wspieraniu organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych w Stal Stalowa Wola Piłkarskiej Spółce Akcyjnej. Treningi oraz spotkania ligowe wszystkich grup młodzieżowych.


3. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stalowowolski Klub Biegacza - kwota dotacji: 8.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu biegu ulicznego pod nazwą „VIII Stalowa Dycha dla mieszkańców Stalowej Woli oraz okolic”.


4. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej - kwota dotacji: 20.000 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć z akrobatyki sportowej dla dzieci i młodzieży.


5. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Klub Sportowy KAITO Stalowa Wola - kwota dotacji 20.000 zł. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć i treningów dla dzieci i młodzieży, z mieszanych sztuk walki, ćwiczenia z użyciem wagi własnego ciała jak i odważników.


6. „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport seniorów”

Realizowane przez Klub Sportowy KAITO Stalowa Wola - kwota dotacji 10.000 zł. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć i treningów dla seniorów, z mieszanych sztuk walki oraz ćwiczenia z użyciem wagi własnego ciała i odważników.


7. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team - kwota dotacji: 20.000 zł. Zadanie polegało na odbudowie stalowowolskich tradycji bokserskich poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz popularyzację boksu olimpijskiego na terenie Gminy Stalowa Wola.


8. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez ZKS Stalowa Wola- juniorzy - kwota dotacji: 30.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i wzięciu udziału w zgrupowaniach sportowych oraz rozgrywkach ligowych młodzieżowych drużyn koszykarzy ZKS Stal Stalowa Wola.


9. „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport seniorów”

Realizowane przez ZKS Stalowa Wola- seniorzy - kwota dotacji: 85.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i wzięcia udziału w zgrupowaniach sportowych oraz rozgrywkach ligowych senioralnej drużyny koszykarzy ZKS Stal Stalowa Wola.


10. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stalowowolskie Stowarzyszenie Aikido SAGAKU - kwota dotacji: 7.000 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie sztuk walki AIKIDO i samoobrony, a także organizacja staży i seminariów.


Zdjęcie przedstawia zawodników klubu Stal Stalowa Wola
Zdjęcie przedstawia zawodników Stalowowolskiego Klubu Biegacza
Zdjęcie przedstawia zawodników Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team


11. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Klub Piłkarski Kobiet AQUILA Stalowa Wola - kwota dotacji: 10.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych w piłce nożnej dla kobiet.


12. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola - kwota dotacji: 30.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży.


13. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA - kwota dotacji: 9.227,11 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć z siatkówki dla dzieci i młodzieży.


14. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro” - kwota dotacji: 13.703,95 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć na ściance wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży.


15. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Katolicki Klub Sportowy VICTORIA - kwota dotacji: 71.800 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży oraz na zorganizowaniu zawodów ogólnopolskich, wojewódzkich oraz czwartków lekkoatletycznych.


16. „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport seniorów”

Realizowane przez Klub Sportowy HERAKLES - kwota dotacji: 120.000 zł. Zadanie polegało na uczestnictwie zawodowej grupy kolarskiej w wyścigach w Polsce i za granicą.


17. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SPARTA - kwota dotacji: 15.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć lekkoatletycznych oraz zawodów dla dzieci i młodzieży.


18. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy RING SIKORSKI - kwota dotacji 10.000 zł. Zadanie polegało na kontynuowaniu bokserskich tradycji poprzez szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stalowa Wola.


19. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Akademię Piłkarską Stalowa Wola - kwota dotacji 35.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz na zorganizowaniu zawodów i turniejów piłkarskich.


20. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Realizowane przez Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola - kwota dotacji 60.000 zł. Zadanie polegało na prowadzeniu ośrodka „Kibice Razem 2020”. Spotkania z zawodnikami Klubu, akcje charytatywne oraz obecność na meczach ligowych.


Zdjęcie przedstawia zawodniczki Klubu Piłkarskiego Kobiet AQUILA Stalowa Wola
Zdjęcie przedstawia plakat w ramach akcji przygotowanej przez Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola


Zdjęcie przedstawia dzieci należące do Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego SPARTA
Zdjęcie przedstawia nagrodzonych zawodników Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa WolaWSPÓŁPRACA Z NGO W Zakresie EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT
ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGOPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 140/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pod nazwą: „Opieka nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli”.

 • Zarządzenie Nr 180/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pod nazwą: Opieka nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli”.


1. „Opieka nad bezdomnymi i porzuconymi kotami”

Realizowane przez Fundację Kocia Wyspa - kwota dotacji 55.000 zł. W ramach zadania zapewniono opiekę nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli. Zakupiono karmę, środki czystości oraz akcesoria. Dokonywano sterylizacji. Zapewniono kotom opiekę weterynaryjną.WSPÓŁPRACA Z NGO W Zakresie PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATUPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 2/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zarządzenie 43/20 Prezydenta Miasta z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu w roku 2020.


1. „Promocja i organizacja wolontariatu- Wolontariat jest cool”

Realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” - kwota dotacji: 6.600 zł. Celem zadania było wsparcie i promocja wolontariatu, nabór, szkolenie nowych wolontariuszy oraz motywowanie ich do pracy. W ramach zadania odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, konkurs plastyczny dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej. Zorganizowano Galę Wolontariatu podczas której nagrodzono najaktywniejszego wolontariusza, który otrzymał tytuł „Wolontariusza Roku”.


Zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości Gali Wolontariatu
Zdjęcie przedstawia nagrody w ramach uroczystości Gali WolontariatuWSPÓŁPRACA Z NGO W Zakresie PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYMPodstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 360/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zarządzenie nr 3/20 Prezydenta Miasta z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym).


1. „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie”

Realizowane przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” - kwota dotacji: 427.000 zł. Celem zadania było objęcie specjalistyczną opieką oraz pomocą terapeutyczną dzieci i młodzież posiadającą niekorzystną dla ich rozwoju psychospołecznego, intelektualnego i moralnego sytuację rodzinną. W ramach zadania realizowano zajęcia socjoterapeutyczne, programy rozwojowo-terapeutyczne oraz pracę indywidualną z podopiecznymi jak również z ich rodzicami.


2. „Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów”

Realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli- Rozwadowie „Pokój i Dobro” - kwota dotacji 49.364,97 zł. Celem zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin wieloproblemowych opieki w godzinach popołudniowych oraz aktywne wykorzystanie przez nich czasu wolnego w atrakcyjny sposób. Realizowane były m.in. zajęcia muzyczne, sportowe, kulinarne oraz plastyczne.


3. „Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców”

Realizowane przez Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne „Alternatywa” - kwota dotacji: 77.500 zł. Celem zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki w godzinach popołudniowych oraz aktywne wykorzystanie przez nich czasu wolnego w atrakcyjny sposób.


4. „Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik”

Realizowane przez Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” - kwota dotacji: 34.000 zł. Celem zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin wieloproblemowych opieki w godzinach popołudniowych oraz aktywne wykorzystanie przez nich czasu wolnego w atrakcyjny sposób.


5. „Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej”

Realizowane przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” - dotacja w wysokości:
320.000 zł. Celem zadania było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w szczególności poprzez udzielanie pomocy psychologicznej osobom jej doświadczającym oraz zapewnienie schronienia. Świadczona była pomoc interwencyjna i terapeutyczna.ZADANIA Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
TZW. „MAŁE GRANTY”1. „Historia da się lubić”

Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Azymut” - kwota dotacji: 4.000 zł. Celem zadania było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci.


2. „Poznaj swój kraj- zimowi poszukiwacze przygód w kulturze regionalnej”

Realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli- Rozwadowie „Pokój i Dobro” - kwota dotacji: 3.952 zł. Celem zadania było poszerzenie wiedzy historycznej oraz poznanie dziedzictwa kulturowego regionu małopolski


3. „Stalowa Lilijka IV”

Realizowane przez Chorągiew Podkarpacką ZHP Hufiec Lasowiacki 54 SDH im. ppor. B. Kochana - kwota dotacji:
2.500 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu spotkań, gier i rajdu dla 30-sto osobowej grupy dzieci i młodzieży. Celem zadania było poznanie historii Stalowej Woli.


4. „Świąteczna opowieść”

Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium” - kwota dotacji 6.400 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu widowiska świąteczno-tanecznego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi obostrzenia, spektakl został nagrany, a następnie wyemitowany w Telewizji Kablowej Stella oraz w mediach społecznościowych.


5. „Taras dla Was- czyli wakacyjna strefa spotkań”

Realizowane przez Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” - kwota dotacji: 10.000 zł. W ramach zadania odbyły się zajęcia animacyjne, sportowe, spotkania familijne oraz plenerowe projekcje filmów.


6. „Poszerzenie kręgu zainteresowań i znajomości poprzez udział członków stowarzyszenia i członków ich rodzin w okolicznościowych spotkaniach integracyjnych”

Realizowane przez Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli - kwota dotacji 6.000 zł. Zadanie miało na celu zwiększenie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki agroturystycznej, upowszechnianie kulturalnych form spędzania czasu w wieku emerytalnym. W ramach zadania 90-ciu seniorom zorganizowano spotkanie integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym w Łążku Garncarskim.


7. ”40 lat minęło”

Realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli - kwota dotacji: 9.900 zł. Zadania polegało na zorganizowaniu koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta.


8. „Podwieczorek przy fortepianie”

Realizowane przez Fundację Wspierania Kultury „Amadeusz” - kwota dotacji: 6.711,15 zł. Zadanie polegało na organizacji koncertów muzyki klasycznej w Miejskim Domu Kultury. Z uwagi na obostrzenia, nie zrealizowano wszystkich opisanych w ofercie zadań. Niewykorzystaną dotacje zwrócono


9. „Patriotyczne śpiewanie”-online

Realizowane przez Stalowowolskie Towarzystwo Artystyczne „STOWART” - kwota dotacji 10.000 zł. Celem zadania było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. Zadanie polegało na stworzeniu wirtualnego podkładu muzycznego do pieśni „My pierwsza brygada” w wykonaniu Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej i nagranie teledysku z udziałem mieszkańców Stalowej Woli.


10. „Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Orawy”

Realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu - kwota dotacji: 3.800 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu trzydniowego wyjazdu dla 30 osób do Orawy.


Zdjęcie przedstawia plakat inicjatywy "Taras dla Was"
Zdjęcie przedstawia plakat inicjatywy "Wspólne Patriotyczne Śpiewanie""
Zdjęcie przedstawia plakat inicjatywy "Ferie zimowe""


11. „Poznanie kultury i dziedzictwa narodowego Pienin”

Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Azymut” - kwota dotacji: 7.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu wędrówek pieszych szlakiem Pienińskiego Parku Narodowego. Poznanie kultury, sztuki i dóbr narodowych, promocja miasta i integracja stalowowolskiej społeczności lokalnej.


12. „Jest jak jest- Amazonki w walce z chorobą w dobie pandemii”

Realizowane przez Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka - kwota dotacji 10.000 zł. Celem zadania było wsparcie i integracja środowiska chorych na nowotwory. W ramach zadania stalowowolskie Amazonki wzięły udział w dwudniowym wyjeździe i koncercie.


13. „Psia przystań. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami”

Realizowane przez Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami - kwota dotacji: 10.000 zł. W ramach zadania zapewniono opiekę nad bezdomnymi psami. Dożywiano je, dokonywano sterylizacji i kastracji. Prowadzono profilaktykę przeciwkleszczową.


14. „Opieka nad bezdomnymi i porzuconymi kotami”

Realizowane przez Fundację Kocia Wyspa - kwota dotacji 10.000 zł. W ramach zadania zapewniono opiekę nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli Zakupiono karmę, środki czystości oraz akcesoria. Dokonywano sterylizacji. Zapewniono kotom także opiekę weterynaryjną.


15. „Wakacyjna gromadka”

Realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM - kwota dotacji 4 .00 zł. Celem zadania był wzrost aktywności i integracji rodzin z dziećmi szczególnie na os. Fabrycznym w okresie wakacji. W ramach zadania odbyły się warsztaty chemiczne oraz warsztaty tworzenia kul do kąpieli(2 warsztaty po 2 h), warsztaty ekologiczne „Las w słoiku” (2 warsztaty po 2 h) oraz wycieczka integracyjna dla 35 uczestników do Zamościa.


16. „Familijne warsztaty z klockami LEGO w wakacyjnej Strefie Spotkań”

Realizowane przez Stowarzyszenie „Strefa spotkań” - kwota dotacji 8.000 zł. W ramach zadania zorganizowano warsztaty z zakresu robotyki i programowania z użyciem klocków LEGO: 12 spotkań po 2h, w których wzięły udział 192 osoby.


17. „Wakacje z Bogiem”

Realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Floriana - kwota dotacji 10.000 zł. Celem zadania było kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym i aktywnym wypoczynkiem. W ramach zadania 45 dzieci i młodzieży wyjechało na dwutygodniową kolonię do Dąbek. Wystawa zdjęć i prac plastycznych nt. spędzania wolnego czasu podczas wakacji, z uwagi na obostrzenia została przełożono, na późniejszy termin. Został przygotowany artykuł na stronę internetową parafii oraz do gazetki „Nasz Czas”.


18. „Żyj zdrowo i wesoło”

Realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Floriana - kwota dotacji: 5.665 zł. Celem zadania było kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym i aktywnym wypoczynkiem. W ramach zadania zorganizowany został wyjazd do Zakopanego dla 45 dzieci w wieku od 7 do 17. Uczestnicy po przyjeździe przygotowali wystawę zdjęć oraz prac plastycznych, które stanowiły echo pobytu na zimowisku. Został opublikowany także artykuł na stronie parafialnej oraz w lokalnej gazecie „Nasz Czas” przedstawiający aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci podczas ferii.


19. „Organizacja półkolonii dla dzieci z miast i gminy Stalowa Wola w okresie ferii”

Realizowane przez Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola - kwota dotacji: 3 000 zł. Celem zadania było zorganizowanie aktywnego wypoczynku podczas ferii zimowych dla dzieci z terenu Miasta. W ramach zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych. Zorganizowano dwa wyjazdy na narty do Chrzanowa.


20. „Razem weselej”

Realizowane przez Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe - kwota dotacji 3 635 zł. Celem zadania było zapewnienie aktywnego i twórczego spędzenia ferii w mieście dla dzieci w wieku 7- 11 lat. W ramach półkolonii odbyły się zajęcia z tenisa, warsztaty kulinarne, plastyczne i edukacyjne. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach z dogoterapii oraz kuligu.


Zdjęcie przedstawia dzieci podczas wycieczki do Zakopanego w ramach inicjatywy Żyj zdrowo i wesoło”
Zdjęcie przedstawia dzieci podczas wycieczki do Zakopanego w ramach inicjatywy Żyj zdrowo i wesoło”
Zdjęcie przedstawia dzieci podczas wycieczki do Zakopanego w ramach inicjatywy Żyj zdrowo i wesoło”


21. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Pasja - kwota dotacji 8.000 zł. W ramach zadania zorganizowano szkolenia sportowe w zakresie piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4-tego do 12-tego roku życia


22. Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Pasja - kwota dotacji 10.000 zł. W ramach zadania zorganizowano szkolenia sportowe w zakresie piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4-tego do 12-tego roku życia.


23. Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS - kwota dotacji: 9.200 zł. W ramach zadania zorganizowano dla dzieci w wieku 7-14 lat sportowe zajęcia ogólnorozwojowe.


24. Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez PKS SAN Rozwadów. Kwota dotacji: 10.000 zł. W ramach zadania zorganizowano zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.


25. Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS. Kwota dotacji: 10.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu dzieciom w wieku 7-14 lat sportowych zajęć ogólnorozwojowych.

26. Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez Stowarzyszenie Rozwadowska Dziewiątka - kwota dotacji: 10.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 7-14 lat.


27. Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert”

Realizowane przez PKS SAN Rozwadów - kwota dotacji: 10.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu dzieciom i młodzieży zajęć sportowych w piłce nożnej.